Displaying similar documents to “Panorama demograficzna meksykańskiej części Półwyspu Jukatan w latach 1990-2010”

Problemy demograficzne miast województwa małopolskiego

Agnieszka Brzosko-Sermak (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł podejmuje tematykę spowolnienia tempa rozwoju demograficznego oraz negatywnych trendów migracyjnych skutkujących depopulacją, które są coraz częściej analizowanymi problemami miast Polski. Przedmiotem analiz jest 61 miast województwa małopolskiego, a dokładniej ich sytuacja demograficzna i tendencje migracyjne ich mieszkańców. Odniesiono się również do prognoz demograficznych do roku 2050. Wykorzystano dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny dla lat 2010–2018. Celem...

Typologia demograficzna gmin województwa małopolskiego w latach 1986–2016

Agnieszka Gil, Bronisław Górz, Agnieszka Kwiatek-Sołtys (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Województwo małopolskie z uwagi na duże zróżnicowanie procesów społeczno-gospodarczych może być dobrym przykładem zachodzących w całym kraju przemian. Zaobserwowano w nim zarówno gminy depopulacyjne, stagnujące, jak i jednostki stale zwiększające liczbę mieszkańców. Odmienne zachowania demograficzne obserwowane są naturalnie na obszarach wiejskich i w miastach, które w większym zakresie powielają ogólnie zachodzące tendencje. Celem opracowania było przeprowadzenie typologii wszystkich...

Rola turystyki kulturowej w poznaniu dziedzictwa społeczności żydowskiej w Krakowie

Marzena Bodurka (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie turystyki skupiającej się w kierunku poznania dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskiej na terenie Krakowa. W artykule przedstawiono oraz przedyskutowano kilka ważnych kwestii. Rozważaniom poddano znaczenie turystyki kulturowej, odgrywającej coraz większą rolę w sektorze turystycznym miasta. Wskazano także pozostałości kultury żydowskiej na terenie krakowskiej dzielnicy Kazimierz, cieszące się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających....

Szlaki questingowe w obszarach miejskich na przykładzie Krakowa

Witold Warcholik (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Questing uprawiany jest na świecie od połowy lat 90. XX wieku, na terenie Polski jego przykłady liczone są w setkach, a równocześnie w literaturze z zakresu turystyki pojawia się jako nowa, nowatorska, innowacyjna forma zwiedzania, edukacji regionalnej, wypoczynku, tworzenia produktu turystycznego. W artykule przedstawiono charakterystykę oferty krakowskich szlaków questingowych jako form zwiedzania miasta. Dodatkowo przeprowadzono próbę oceny ich atrakcyjności na podstawie zebranych...

Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju

Małgorzata Bajgier-Kowalska (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przemiany społeczno-gospodarcze oraz zmiany trendów w sposobie spędzania wolnego czasu wpływają na wzrastające znaczenie turystyki uzdrowiskowej. Jednym z elementów wzbogacających ten rodzaj turystyki są usługi typu spa i wellness, które stają się jej integralną częścią. Ośrodki spa kierują się innymi względami niż ośrodki sanatoryjne i są skierowane bardziej w stronę odnowy biologicznej, działając pozytywnie zarówno na sferę fizyczną, jak i psychiczną człowieka, dlatego turystykę spa...

Poczucie bezpieczeństwa w parkach miejskich. Przykład badań jakościowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Krakowa

Maciej Kędzierski (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem publikacji jest przedstawienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa, z uwzględnieniem poczucia bezpieczeństwa na terenie wybranych parków miejskich. Dodatkowo dokonano próby określenia uwarunkowań poczucia bezpieczeństwa badanych osób. Wyniki oparte są na badaniach jakościowych przeprowadzonych wśród użytkowników parków (N = 36) za pomocą wywiadów pogłębionych (IDI). Wywiady przeprowadzono z respondentami o różnych wieku i płci. Badania wykazały bardzo wysoki poziom poczucia...

Zmiany przyrostu naturalnego i salda migracji w gminach wiejskich Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce w latach 2002–2017

Piotr Serafin (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Procesy demograficzne w warunkach stabilnej gospodarki z reguły odznaczają się wolnym przebiegiem. Obecny stan i struktura ludności Polski jest konsekwencją przeszłych oraz zachodzących obecnie procesów demograficznych (m.in. zmian w ruchu naturalnym, migracji, wydłużania życia), ekonomicznych (m.in. dostępu do rynku pracy, usług, mieszkania) jak i społeczno-kulturowych (m.in. zmiany wzorców prokreacyjnych, bogacenia się społeczeństwa). Cechą wyróżniającą obecne zmiany ludnościowe w...

Wykorzystanie i stan infrastruktury narciarskiej w gminie Krynica-Zdrój w świetle badań ankietowych. Wyniki badań pilotażowych

Sławomir Dorocki (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Od prawie dwóch wieków turyści krajowi i zagraniczni przybywają do Krynicy kuszeni walorami przyrodniczymi oraz rozbudowaną infrastrukturą. Współcześnie rozwój uzdrowiska powiązany jest w dużej mierze z rozwojem usług rekreacyjnych i sportowych. Lokalizacja kolei gondolowej na Jaworzynie Krynickiej wpłynęła na intensyfikację regionalnego narciarstwa oraz zmiany w strukturze gości kurortu. W okresie przeprowadzonych badań na terenie gminy Krynicy-Zdroju działało siedem ośrodków narciarskich...

Przemiany struktury przestrzennej miasta w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych – Nowe Miasto w Mysłowicach

Weronika Dragan (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem artykułu jest przedstawienie przemian struktury przestrzennej tzw. Nowego Miasta – jednej z dwóch historycznych części śródmieścia Mysłowic. Geneza tej przestrzeni sięga XIX wieku, gdy rozpoczął się jej rozwój funkcjonalno-przestrzenny w oparciu o funkcje graniczne oraz transport kolejowy (ważny węzeł międzynarodowy od 1847). Podstawowym źródłem informacji o stanie morfologicznym obszaru badań były archiwalne i współczesne plany miasta, przedstawiające Nowe Miasto w poszczególnych...

Przemiany form życia małżeńsko-rodzinnego w województwie łódzkim

Anna Janiszewska (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Rodzina postrzegana jest w wielu społeczeństwach jako wartość zajmująca wysokie miejsce w hierarchii, zdecydowanie wyprzedzając inne wartości, takie jak kariera zawodowa, samorealizacja czy życie towarzyskie. W Polsce pozycja rodziny była zawsze bardzo wysoka, wyższa nawet niż w innych krajach Europy Wschodniej. Zmiana ustrojowa zapoczątkowana w 1989 r. niewiele w tej materii zmieniła. Jednocześnie zmienia się koncepcja rodziny: z jednej strony umacnia się dążenie do rodziny pełnej,...

Nauczanie geografii regionalnej Polski a przełamywanie stereotypowego... postrzegania regionu i miasta na przykładzie konurbacji górnośląskiej oraz Łodzi

Mariusz Szubert (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W konurbacji górnośląskiej oraz w Łodzi w wyniku transformacji gospodarczej zaszły diametralne zmiany gospodarcze. Uwidaczniają się one w strukturze zatrudnienia oraz w strukturze produkcji. Wzrosło zatrudnienie w usługach, a zmalało w przemyśle. Tradycyjne działy przemysłu uległy znaczącemu ograniczeniu lub zanikły. W miastach konurbacji górnośląskiej dotyczy to przede wszystkim górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa, a w Łodzi – włókiennictwa. Dalsze zmiany, również krajobrazowe zachodzą...

Poczucie tożsamości mieszkańców gmin podmiejskich Krakowa i ich obawy wobec ludności napływowej z miasta

Halina Pawlak (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Obszary wiejskie znajdujące się w bliskiej odległości od miasta wyróżniają się zaawansowaniem przemian społeczno-ekonomicznych oraz funkcjonalnych. Produkcja rolnicza jest wypierana przez inne działalności, a jednym z czynników wspomagających rozwój tego obszaru jest napływ mieszkańców z miast. Obszar definiowany jako strefa podmiejska nie jest łatwy do wyznaczenia. W niektórych delimitacjach brane jest pod uwagę jedynie bezpośrednie graniczenie gminy z miastem. Jednak samo to kryterium...

Turystyka w Andaluzji

Klaudia Piasecka (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem niniejszego artykułu jest wyszczególnienie i omówienie najważniejszych walorów turystycznych andaluzyjskiej części Hiszpanii z podziałem na najpopularniejsze miasta i ich atrakcje. Wymienione i scharakteryzowane walory w większości zostały uwzględnione na Liście Obiektów Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, jednak pojawiają się też obiekty spoza tej listy. Autorka pragnie przedstawić dane, które zostały zgromadzone na podstawie zestawień opublikowanych przez instytucję Junta...

Turystyka hazardowa Macau: stan i perspektywy rozwojowe

Renata Rettinger (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Ostatnie 30 lat oznacza bardzo intensywny rozwój hazardu na świecie. W regionie Azji i Pacyfiku turystyka hazardowa rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie dotyczy to Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, Kambodży, Birmy, Filipin i Singapuru. Makau wygrywa w kategorii największego hazardowego miasta na świecie. Od 2002 roku nastąpił proces liberalizacji przepisów dotyczących gry w kasynach, oraz zmiana przepisów wizowych dotyczących podróży z Chin kontynentalnych do Macau...

Wizerunek miast konurbacji górnośląskiej – wyzwanie przełamywania stereotypów

Michał Żemła, Mariusz Szubert (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule zaprezentowano postrzeganie miast konurbacji górnośląskiej przez studentów Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Katowice oraz pozostałe miasta konurbacji zmieniają swoje oblicze odchodząc od rozwiniętych funkcji przemysłowych w stronę funkcji metropolitalnych, w tym turystycznej. Wyniki badań pokazują jednak, że te faktyczne zmiany, pomimo wysiłku promocyjnego poszczególnych urzędów miast i urzędu marszałkowskiego, nie przekładają się na poprawę wizerunku...

Zabytki kolejnictwa Krakowa jako część potencjału turystycznego miasta

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł ma formę przeglądu zabytkowych obiektów kolejnictwa na terenie miasta Krakowa i ich oceny pod kątem wykorzystania turystycznego. Dokonano tego w oparciu o materiały z wielu publikacji, a przede wszystkim na podstawie własnych obserwacji wybranych obiektów zabytkowych. Przedstawiono szczegółowo siedem obiektów związanych z historycznym rozwojem kolejnictwa Krakowa oraz skrótowo obiekty na Krakowskim Szlaku Techniki. Prezentowane treści zawierają informacje aktualne (rok 2017),...

Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w województwie małopolskim

Marcin Semczuk (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Za główny cel pracy przyjęto określenie zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, jak i określenie dynamiki jego zmian w przyjętym okresie. Wykorzystano dane statystyczne dla 168 wiejskich jednostek przestrzennych – gmin wiejskich oraz obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Podstawowym źródłem danych był Główny Urząd Statystyczny (dla lat 2002–2017) oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej (dla roku 2017). Pozyskane dane posłużyły...

Ekonomiczne aspekty suburbanizacji aglomeracji rzeszowskiej

Agnieszka Łuków (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Jedną z cech współczesnej urbanizacji, charakterystyczną dla wielkich i dużych miast w różnych regionach świata, jest proces suburbanizacji, czyli rozwoju rozległych przedmieść oraz ekspansja zabudowy mieszkaniowej i usługowej na tereny wiejskie, często daleko poza kraniec zwartej strefy zabudowy miejskiej. W Polsce badania nad procesem urbanizacji (w tym suburbanizacji), nasiliły się szczególnie po transformacji ustrojowo–gospodarczej 1989 roku. Suburbanizacja rozpatrywana jest zazwyczaj...

Przestrzenne zróżnicowanie miast średniej wielkości w Polsce wg dojazdów do pracy

Monika Panecka-Niepsuj (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Skuteczne zarządzanie i planowanie rozwoju miast wymaga uwzględniania coraz mocniejszych powiązań pomiędzy miastami i ich zapleczem. Obecne tendencje sprawiają, że nie można spoglądać na miasta jako odrębne jednostki funkcjonalne. Część funkcji miasta, przekracza bowiem jego granice administracyjne. W związku z tym wokół niemal każdego miasta tworzy się strefa z gęstymi powiązaniami, która wraz z miastem tworzy funkcjonalny obszar miejski. Oddziaływanie każdego miasta jest wprost proporcjonalne...

Zmienność migracji stałych na obszarze aglomeracji bielskiej

Alina Haczek, Agnieszka Kłos (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Migracje ludności stanowią jeden z głównych elementów badań demograficznych i są cennym źródłem wiedzy o społeczeństwie. W opracowaniu dokonano analizy skali zjawiska migracji stałych na obszarze aglomeracji bielskiej – jednego z głównych elementów systemu osadniczego województwa śląskiego. W artykule posłużono się danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego. Celem artykułu jest wskazanie zachodzących zmian w zakresie ruchu migracyjnego oraz ich wpływu na rozwój demograficzny...

Mała energetyka wodna na Pomorzu Zachodnim – historia i współczesność

Małgorzata Świątek (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł stanowi pracę przeglądową dotyczącą małej energetyki wodnej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego. Cel pracy stanowi przedstawienie stanu aktualnego w odniesieniu do przeszłości oraz zaprezentowanie potencjału hydroenergetycznego opisywanego obszaru. Określono go, między innymi, poprzez wyznaczenie odpływów jednostkowych z określonych zlewni oraz zmienności przepływów na wybranych rzekach Pomorza Zachodniego. Wartości te obliczono na podstawie rocznych oraz...

Stan zanieczyszczenia powietrza w 2017 roku w województwie śląskim oraz jego wpływ na zdrowie człowieka

Dariusz Góra (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Za cele pracy przyjęto ocenę poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłem zawieszonym PM2,5 i PM10 oraz benzo(a)pirenem w 2017 roku w województwie śląskim oraz przedstawienie ich negatywnego (toksycznego) wpływu na organizm człowieka. Przeprowadzona analiza wykazała, że najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a) pirenu w województwie śląskim występowało głównie na terenie aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej (16 ng/m3) oraz w Pszczynie (14 ng/m3), pyłu zawieszonego PM2,5 głównie...

Festiwale jako atrakcja turystyczna oraz czynnik rozwoju turystyki i lokalnej przedsiębiorczości na przykładzie Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą

Damian Baster (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Turystyka festiwalowa jest jednym z najważniejszych aspektów wpływających na rozwój turystyczny obszarów, na których są one organizowane. Festiwale odbywają się niemal na całym świecie, są coraz częściej wybierane jako forma spędzania czasu wolnego, a ich różnorodność oraz bogaty zasób atrakcji przeznaczonych dla uczestniczących w nich osób ma na celu przyciągnięcie jak największej liczby turystów, którzy poza uczestnictwem w wydarzeniu, będą mieli także możliwość poznania danego regionu...

Wybrane narzędzia marketingu społecznościowego wykorzystywane w opolskich hotelach

Daniel Puciato, Nikola Pośpiech (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Wyniki badań wskazują na dużą skuteczność narzędzi internetowych w procesie komunikacji marketingowej na rynku hotelowym. Internet zmienia rynek z miejsca, na przestrzeń, osobiste kontakty kupującego i sprzedającego uzupełnia o działania za pośrednictwem sieci. Przede wszystkim jednak poprawia pozycję transakcyjną konsumenta poprzez zmniejszenie asymetrii informacji. Zalety wykorzystania Internetu w marketingu, wynikają przede wszystkim z jego cech użytkowych, do których można zaliczyć...

Centra wzrostu w regionie podkarpackim w latach 1980–2014

Joanna Kudełko (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Procesy rynkowe w warunkach konkurencji powodują, że rozwój poszczególnych obszarów odbywa się z różną intensywnością. Siły rynkowe oddziaływają w kierunku koncentracji procesów rozwojowych w najbardziej atrakcyjnych miejscach, co powoduje zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w przestrzeni. Celem artykułu jest analiza przemian strukturalnych centrów wzrostu społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, które stanowią różnej skali ośrodki aktywności gospodarczej...

Tradycje i zakres polskich badań polarnych na przykładzie działalności Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie

Piotr Dolnicki (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule przedstawiono rys historyczny polskich badań naukowych prowadzonych na obszarach polarnych. Ważnym aspektem pracy jest przedstawienie współczesnego zaangażowania polskich ośrodków naukowych w badania polarne, wskazanie na ich stan aktualny oraz na plany dotyczące przyszłości. W pracy przedstawiono również sposób funkcjonowania stacji polarnej na przykładzie Polskiej Stacji im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie. Prezentowany materiał jest zbiorem informacji możliwych...

Regulacje popytowo-podażowe na edukacyjnym rynku pracy w Szwajcarii... na przykładzie nauczycieli geografii

Remigiusz Pacyna (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Ważnym zagadnieniem, podnoszonym na arenie międzynarodowej, są aktualne problemy na edukacyjnym rynku pracy. Brak wykwalifikowanych nauczycieli oraz pogłębiający się spadek jakościowy nowo przyjmowanych kandydatów na nauczycielskie studia, to problem wielu wysoko rozwiniętych krajów europejskich. Jednym z przykładów jest Szwajcaria. Wysokorozwinięty gospodarczo kraj Europy Zachodniej, który mógłby stać się przykładem dla krajów rozwijających się, od wielu lat zmaga się z problemami w...

Pojęcie, przedmiot i zadania geografii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Ukrainy

Dariusz Góra (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W literaturze naukowej brak jest jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kogo należy uważać za twórcę pojęcia geografii medycznej. W literaturze międzynarodowej termin geografia zdrowia pojawił się dopiero w latach 80., zastępując geografię medyczną. Obecnie geografia medyczna (zdrowia) koncentruje się na badaniu: przestrzennego zróżnicowania incydentów chorobowych i procesu dyfuzji chorób, geograficznych nierówności w poziomie zdrowia ludności i uwarunkowań zachorowalności wśród społeczeństwa...

Rozwój turystyki kolejowej w województwie małopolskim

Sławomir Kurek (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przedmiotem badań jest turystyka kolejowa, jej geneza i rozwój w ujęciu historycznym na obszarze obecnego województwa małopolskiego. Celem niniejszego artykułu jest określenie potencjału turystyki kolejowej w województwie małopolskim na tle rozwoju sieci kolejowej w ujęciu historycznym, jak i obecnie. Przeanalizowano rozwój najbardziej atrakcyjnych turystycznie linii kolejowych oraz dokonano przeglądu imprez i przejazdów związanych z kolejowym dziedzictwem historycznym. Materiałem źródłowym...

Gentryfikacja Downtown Los Angeles – szansa na rewitalizację historycznego centrum miasta, a zagrożenie dla lokalnej społeczności

Monika Machowska (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie procesu gentryfikacji zachodzącego w Downtown Los Angeles. Centrum miasta stało się w ostatnich dwóch dekadach polem starcia interesów kilku grup społecznych oraz tematem ożywionej debaty publicznej. Najstarsze kwartały Los Angeles od początku zamieszkiwała wieloetniczna i wielokulturowa populacja, a na przełomie XIX i XX wieku w okolicach stacji kolejowej dołączyła do niej liczna grupa bezdomnych. Intensyfikacja działań prywatnych firm deweloperskich...

Kraków w przestrzeni pielgrzymkowej świata. Potencjał i perspektywy rozwoju turystyki religijnej stolicy Małopolski

Franciszek Mróz (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Kraków należy do grupy najważniejszych centrów turystyki religijnej o światowym zasięgu. Tradycje pielgrzymkowe do miasta sięgają XII w. W szczytowym okresie średniowiecznego ruchu pielgrzymkowego, który przypadł na XV w. w Krakowie rejestrowano 17 loca sacra. Pod koniec XVI w., ze względu na liczne kościoły w których znajdowały się cudowne wizerunki, relikwie i groby świętych i błogosławionych, Kraków zaczęto nazywać „drugim Rzymem” (Cracovia altera Roma). Po wyborze kard. Karola Wojtyły...

Instytucje i organizacje wpływające na rozwój sylwanoturystyki

Mikołaj Jalinik, Bolesław Hryniewicki (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Rozwój sylwanoturystyki może być intensywniejszy przy ścisłej współpracy instytucji i organizacji na rzecz jej rozwoju. Sylwanoturystyka, jest to forma turystyki organizowana na obszarach leśnych. Taka forma wypoczynku stwarza szanse aktywizacji wielu instytucjom, jednostkom gospodarczym, a także obszarom o szczególnie wysokim stopniu zalesienia. Obszary leśne posiadają niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju walory turystyczne, które powinny być wykorzystywane przez społeczeństwo, a...

Uwarunkowania rozwoju turystyki w Kazachstanie i ich znaczenie dla poznawania tego kraju przez turystów z Polski

Józef Kukulak, Małgorzata Szelińska-Kukulak (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Artykuł jest przeglądem i oceną walorów turystycznych Kazachstanu. Przestawia także próby ich praktycznego wykorzystania przez polskich organizatorów wycieczek do tego kraju. Zasadniczym jego celem jest przedstawienie dysjunkcji pomiędzy z jednej strony posiadaniem dużego potencjału przyrodniczego i kulturowego kraju, a z drugiej – problemami ekonomicznymi, utrudniającymi rozwój turystyki w tym państwie. Przedstawiono ten problem w oparciu o literaturę przedmiotu, analizę materiałów...

Programy turystyczne realizowane podczas zorganizowanych formwymiany zagranicznej pracowników uczelni wyższych w ramach programu Erasmus/Erasmus+ (na wybranych przykładach)

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule podkreśla się dużą wartość oferty turystycznej zawartej w części programów Erasmus/Erasmus+ w odniesieniu do pracowników uczelni, przede wszystkim w programach zorganizowanych form wymiany, tj. Międzynarodowego Tygodnia Szkoleniowego (International Staff Week). W oparciu o zebrane materiały i autorskie obserwacje poczynione podczas wielokrotnego udziału w wymianie zagranicznej, a także z relacji innych uczestników takich wymian, można stwierdzić, że ten element programów stanowi...

Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczej poprzez utrwalenie istniejącej i rozwój innowacyjnej bazy edukacyjnej, na przykładzie gminy Zawoja

Paweł Franczak (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule przedstawiono sposoby nowoczesnego rozwoju edukacji przyrodniczej na przykładzie gminy Zawoja. Zaprezentowano powstałą już infrastrukturę dydaktyczną (9 ścieżek dydaktycznych oraz infrastrukturę dydaktyczną skierowaną do osób niepełnosprawnych, na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego). Następnie zaprezentowano będące w trakcie budowy Centrum Górskie w Zawoi, które ma pełnić funkcję dydaktyczną na temat obszarów górskich i himalaizmu. Autor zaprezentował też cztery projekty...

Szkolnictwo wyższe w Portugalii, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie geografii i geologii

Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak (2015)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem artykułu jest przedstawienie istotnych cech szkolnictwa wyższego Portugalii, będącego częścią europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia geograficznego i geologicznego. Temat zrealizowano głównie na podstawie materiałów źródłowych pozyskanych z ośrodków naukowych Portugalii i dane statystyczne z lat 2010–2014. Dla przedstawienia wyników badań zastosowano metody opisowe, statystyczne i graficzne. Opracowanie obejmuje wszystkie dystrykty...

Klaster jako instrument wdrożenia turystyki zrównoważonej na obszarach recepcji. Wstęp do dyskusji

Marek Hendel (2018)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie klastra jako instrumentu wdrażania turystyki zrównoważonej na obszarach recepcji. W artykule została krótko omówiona teoria klastrów wraz z jej współczesnym odniesieniem do koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz turystyki. Wykorzystując przykład porozumienia na rzecz rozwoju turystyki pięciu gmin Beskidu Śląskiego w formie klastra „Beskidzka 5” (gminy: Brenna, Istebna, Szczyrk, Wisła, Ustroń), autor pragnie przedstawić możliwość realizacji turystyki...

Zmiany klimatyczne a funkcjonowanie ośrodków narciarskich – studium przypadku stacji Podstolice-SKI

Małgorzata Bajgier-Kowalska, Robert Pyrc (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Cechą współczesnej turystyki jest przejście od typu pasywnego do aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym różnorakich aktywności sportowych. W związku z tym wiele miejscowości posiadających odpowiednie walory przyrodnicze realizuje usługi rekreacyjno-sportowe. Narciarstwo zjazdowe i snowboarding to dyscypliny aktywności ruchowej, które w Polsce mają dużą popularność. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój nowych ośrodków narciarskich, jak i duże inwestycje...

Wykorzystanie e-usług w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego na przykładzie krakowskich muzeów

Anna Kolasińska (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

We współczesnym świecie rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych stanowi podstawę funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa i przenika niemal we wszystkie aspekty życia. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy, a także zaawansowane technologie informatyczne sprzyjają rozwojowi e-usług, które dynamicznie rozwijają się w różnych obszarach działalności człowieka, m.in. w turystyce i w kulturze. W niniejszym artykule przestawiono wyniki badań dotyczące poziomu dostępności wybranych...

Wybrane procesy kształtujące geografię jako kierunek studiów w Polsce w XXI wieku

Danuta Piróg (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przemiany społeczne i gospodarczo-polityczne, które charakteryzują się bardzo dużą dynamiką w ostatnich latach, ukształtowały współczesny obraz polskiego społeczeństwa oraz w znaczący sposób wpłynęły na uczelnie wyższe. Geografia akademicka musiała ewoluować po to aby realizować założenia procesu bolońskiego, reform szkolnictwa oraz pozostać wybieranym przez młodzież kierunkiem kształcenia.Celem artykułu jest ukazanie wpływu głównych procesów oddziałujących obecnie na szkolnictwo wyższe...

Przedsiębiorczość w najmniejszych miastach województwa łódzkiego. Wybrane problemy

Anita Kulawiak (2017)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W artykule scharakteryzowano przedsiębiorczość w najmniejszych miastach regionu łódzkiego, za które uznano ośrodki liczące do 5 tys. mieszkańców. W szczególności w miastach, prześledzono i zidentyfikowano tempo oraz kierunek rozwoju podmiotów gospodarczych, a także podjęto próbę zweryfikowania czy i na ile wielkość miasta mierzona liczbą jego mieszkańców determinuje tempo i rodzaj podejmowanej w mieście działalności gospodarczej. Badania dotyczyły okresu między 2004, a 2014 rokiem i...

Obiekty poprzemysłowe w krajobrazie kulturowym i przestrzeni turystycznej miasta średniowiecznego. Przykład zespołu XIX-wiecznej gazowni w Toruniu

Jarosław Kazimierczak (2014)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Celem autora artykułu jest wskazanie roli obiektu poprzemysłowego we współczesnym krajobrazie kulturowym oraz w kształtowaniu przestrzeni turystycznej historycznego miasta o rodowodzie średniowiecznym i znacznym nagromadzeniu niezwykle cennych obiektów architektury. W tym celu do szczegółowej analizy wybrano Toruń. Wartość zespołu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta w Toruniu jest potwierdzona obecnością na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Praca...

Niska świadomość ekologiczna studentów efektem niewystarczającego kształcenia... przyrodniczego na wcześniejszych etapach edukacyjnych

Katarzyna Janczarska Bergel (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Absolwent studiów przyrodniczych powinien wykazać się duża znajomością zagadnień z ochrony przyrody oraz posiadać umiejętność wykorzystania tych kompetencji w życiu codziennym. Celem artykułu jest wykazanie stanu wiedzy dotyczącej ekologii studentów kierunków przyrodniczych (w tym nauczycielskich), który niewątpliwie przekłada się na przebieg ich kształcenia i świadomość ekologiczną. Autorka artykułu przedstawiła wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród 100 studentów Uniwersytetu...

Kształtowanie kapitału relacyjnego w muzeach regionalnych

Magdalena Sawczuk (2019)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Przedmiotem artykułu jest przedstawianie oraz wykorzystywanie kapitału relacyjnego przez instytucje muzealne. Uwaga została skierowana szczególnie w stronę muzeów regionalnych. Celem pracy jest omówienie oraz analiza, które składniki kapitału relacyjnego są wskazywane w literaturze dotyczącej zarządzania muzeami oraz w jaki sposób są one wykorzystywane w praktyce funkcjonowania tych instytucji. Podjęto także próbę wskazania, które komponenty wymagają głębszej analizy. Do zrealizowania...

Przestrzeń publiczna jako element tożsamości miasta (na przykładzie wybranych miast małopolski)

Monika Borgiasz-Stepaniuk (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

Świadomość odmienności, która tworzy tożsamość, związana jest z wieloma elementami wyodrębniającymi określoną społeczność spośród innych zbiorowości. Jednym z nich jest przestrzeń publiczna, umożliwiająca człowiekowi utożsamianie się z miejscem, gdzie fundamentem są trwałe składniki w przekształcającym się świecie. Niniejsza publikacja poświęcona jest wybranym elementom przestrzeni publicznej, mającym wpływ na kształtowanie się tożsamości danego obszaru. W pierwszej części artykułu zaprezentowano...

Kryzys gospodarczy czy referendum brexit? Wpływ międzynarodowych i krajowych wydarzeń na wyniki finansowe największych korporacji w Wielkiej Brytanii

Piotr Raźniak (2020)

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica

Similarity:

W 2016 roku w referendum Brytyjczycy zadecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej. Celem opracowania jest określenie zmian sytuacji finansowej największych korporacji notowanych na liście Forbes Global 2000, których siedziba zarządu znajduje się na terytorium Wielkiej Brytanii w latach 2006–2018. Około ¾ z nich zlokalizowanych jest w Londynie, wobec czego przeprowadzono również bliższą analizę sytuacji finansowej firm znajdujących się w Londynie. W latach 2015–2018 nieznacznie spadła...